Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Teknolojideki gelişmeler, küresel ekonomik yapı ve ülkemizin Avrupa Birliği'ne üyeliği ile ilgili konular kapsamında, ülkemiz bankacılık ve sigortacılık sektörünün bir çok eksiği bulunmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi ve batıdaki ülkelerin seviyesine ulaşabilmek için yapılan yasal düzenlemeler tek başına yeterli değildir. Yasal düzenlemelerin yanında; bu alanda gelişen teknolojileri yakından takip edecek, finans ve sigortacılık teknolojilerini kullanma yetisi bulunan elemanlar ile bankacılık ve sigortacılık alanında uzmanlık eğitimi almış elemanların istihdam edilmesini sağlamak amacıyla açılmıştır. 

Mezunların İş İmkânları
Bankaların merkez departmanlarında ve şubelerinde istihdam edilebilir, sigorta şirketlerinin dağıtım kanalları olan “serbest” ve “banka şube” acentelerinde çalışabilir, Bunun yanı sıra; sigorta ve reasürans şirketlerinin merkez departmanlarındaki ara eleman ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Eğitim süresi 4 yarıyıldır. Programdan mezun olmak için tüm derslerin yönetmeliğe uygun biçimde başarılmış ve stajın tamamlanmış olması gerekmektedir.

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

1. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30140120 Genel Matematik  2+2 3 4  
30140121 Genel Muhasebe 1+2 2 4  
30140122 Bankacılığa Giriş 2+0 2 3  
30140123 Sigortacılığa Giriş 2+0 2  3  
30140124 İktisada Giriş-I 1+1 1,5 3  
30140140 Temel Bil. Tek. ve Kullanımı 1+2 2 3  
30140130 Türk Dili ve Edebiyatı - I 2+0 2 2  
30140132 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - I 2+0 2 2  
30140144 Yabancı  Dil - I 2+1 2,5 3  
301401nn TOSD-I 2+0 2 3  
TOPLAM KREDİ : 21 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3

 

2. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
30140220 Ticari Matematik 2+0 2 2  
30140221 Banka İşletmeciliği 1+2 2 4  
30140222 Sigortacılık Mevzuatı 1+2 2 4  
30140223 İktisada Giriş-II 1+1 1,5 3  
30140224 Uluslararası İktisat  2+0 2 3  
30140241 Temel Bilgisayar Bilimleri 2+2 3 4  
30140231 Türk Dili ve Edebiyatı - II 2+0 2 2  
30140233 Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi - II 2+0 2 2  
30140245 Yabancı  Dil - II 2+1 2,5 3  
301402nn TOSD-II 2+0 2 3  
TOPLAM   KREDİ : 21 TOPLAM AKTS/ECTS: 27+3
Yaz Stajı :30 İş Günü (Kredisiz)

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

3. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
 
ECTS
30140320 Banka Hukuku 1+1 1,5 3  
30140321 Kambiyo ve Diş Ticaret 1+1 1,5 2  
30140322 Sermaye Piyasaları 1+1 1,5 2  
30140323 Türkiye Ekonomisi 1+1 1,5 2  
30140324 Finansal Yönetim 1+1 1,5 3  
30140325 Türk Vergi Hukuku 1+1 1,5 2  
30140326 Menkul Kıymetler ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları 1+1 1,5 2  
30140328 Ticaret  Hukuku 1+1 1,5 2  
30140336 Yabacı dilde okuma ve konuş 2+0 2 2  
30140327 İletişim 2+2 3 5  
30140329 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+1 2,5 5  
TOPLAM  KREDİ : 19,5 TOPLAM AKTS/ECTS : 20+10

 

4. YARIYIL

DERSİN KODU DERSİN ADI T+U KREDİ AKTS/ECTS ÖĞRETİM ELEMANI
 
ECTS
30140400 Yaz Stajı :30 İş Günü 0+0 0 6  
30140420 Para ve Banka 1+2 2 2  
30140421 Halkla İlişkiler 1+1 1,5 2  
30140422 İcra ve İflas Hukuku 1+1 1,5 2  
30140423 Mali Tablolar Analizi 1+2 2 2  
30140424 Sigortacılıkta Vaka Analizi 1+1 1,5 2  
30140425 Sigortacılıkta Hizmet ve Pazarla. 1+1 1,5 2  
30140426 Analiz Yöntemleri 1+1 1,5 2  
30140428 Banka Muhasebesi 1+2 2 2  
30140429 İstatistik 1+1 1,5 2  
30140437 Mesleki Yabancı Dil 2+0 2 2  
30140427 Meslek Etiği 1+1 1,5 4  
TOPLAM KREDİ : 18,5  TOPLAM AKTS/ECTS : 26+4

 

TOSD : Teknik Olmayan Sosyal Dersler

Meslek Dersleri            : 54 Kredi,  Zorunlu Dersler    :  100 ECTS
Diğer Dersler                 : 26 Kredi Seçmeli Dersler    :   20 ECTS
Kredi Genel Toplamı  :  54 + 26 = 80 Kredi ECTS Toplamı      : 120 ECTS

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL

30140120   GENEL MATEMATİK (2+2) 3:

Sayılar ( Genel olarak sayıların tanımı), Reel sayılar, Sayılar ile ilgili problemlerin çözümü, Denklemler, Eşitsizlikler, Polinomlar, Denklem ve eşitsizlikler ile ilgili problemlerin çözümü, Fonksiyonlar, Fonksiyonlarda Grafik çizimi, Trigonometrik fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlarda grafik çizimi, Trigonometrik fonksiyonlarda özdeşlikler, Logaritmik fonksiyonlar, Kompleks sayılar, Kompleks sayılarla ilgili problemlerin çözümü.

30140121   GENEL MUHASEBE (1+2) 2:

Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve değerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sistemlerinin tek düzen hesap planına uyumlu olarak bilgisayar ortamında tutulmasının öğretilmesidir. Bu amaçla yevmiye fişi kesilmesi, defterlerin tutulması, mali tablolar, dönem sonu kayıtları, çalışma tablosu, kar - zarar hesaplamaları yaygın olarak kullanılan muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulanmaktadır.

30140122   BANKACILIĞA GİRİŞ (2+0)  2:

Dünyada ve Türkiye’de Ticaretin ve Sanayinin Gelişmesi, Bu Gelişmeye Bağlı Olarak Bankacılığın Doğuşu ve Tarihçesi. Finansal Kurumlar: Sınıflandırılması, Örnekler İşlevleri. Piyasalar: Piyasaların Tanımlanması. Bankalar Kanunu’ un Bankaların Kuruluşu, Örgütlenmesi, Denetlenmesine İlişkin Maddelerin Uygulama Örnekleri. Bankaların Organizasyon Yapıları, Organizasyondaki Pozisyonlar ve fonksiyonları; Yurtiçi Bankalardan Örnekler. Mevduatın Tanımı ve Önemi. Mevduatla İlgili Yasal Hükümler. Mevduat Hesaplarında Tasarruf Yetkisi. Bankadaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi ve İflas. Mevduata uygulanacak Faiz Oranları, Menkul Sermaye İradı, Gelir Vergisi ve Savunma Sanayi Destekleme Fonu. Çekler. Döviz Tevdiat Hesapları (DTH)

30140123   SİGORTACILIĞA GİRİŞ (2+0) 2:

Sigortacılığın tarihçesi, Sigorta Sözleşmesi, Sigorta Aracıları Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar, Sigrota Ettiren ile Sigortadan Faydalanın kusurları, Sigorta Sözleşmesinde zaman aşım, Sigorta Şirketlerinin Kuruluşu ve Organizasyon Yapıları, Reasürans ve Brokerlık Kurumlarının Kuruluşu ve Organizasyon Yapıları. Aracı Kurumların Hukuki Yapıları ve Örgütsel modelleri. Tarife sistemleri, Tarife yapımı ve esasları.

 

30140124   İKTİSADA GİRİŞ – I  (1+1) 1,5:

Ekonomi biliminin konusu ve tanımı, Diğer bilim dalları ile ilişkisi, Ekonomi biliminde metot, Ekonomik doktrinler ve ekonomik sistemler, Üretim (tanım ve kapsamı, hasılat çeşitleri, azalan verim kanunu), Arz eğrisi, Talep eğrisi, Üretim masrafları.

30140140             Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı (1+2) 2:

Bilgisayarların genel yapısı ve Donanımı, sistem yazılımı, işletim sistemleri, derleyicilerin tanımlanması, veri ve komut tanımlanması, uygulama yazılımları, şebekeler, donanım ve yazılım terminolojisi. DOS işletim sistemi, DOS’un yüklenmesi, DOS’un kullanılması. Windows’a giriş; nesneleri anlama, seçme, taşıma eylemi geri alma. Wındows’un temelleri, program yöneticisi, ana grup, donatılar grubu, uygulamalar grubu, kelime işlem, veri tabanları, hesap tablosu, grafik uygulamaları, bilgi ağlarını kullanma, bilgisayar şebekeleri, LAN, WAN şebekeleri, internetwork ve internetin yapısı.

30140130             Türk Dili ve Edebiyatı-I  (2+0) 2:

Dil nedir? Dil Kültürü ilişkisi ve Dilin Sosyal Hayattaki Yeri, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri, Türkçe’nin Ses Özellikleri, Ses Bilgisi ile İlgili Kurallar, Türkçe’nin Yapım ve Çekim Ekleri ve Uygulamaları, Türkçe’de Sözcük Türleri, İmla Kuralları ve Uygulamaları, Kompozisyonla İlgili Temel Bilgiler.

30140132             Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I (2+0) 2:

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersini Okumanın Amacı ve İnkılâp Kavramı, Atatürk’ün İnkılâp Kavramının Değerlendirilmesi, Atatürk’e Göre Türk İnkılâbının Özellikleri, Atatürkçülüğün Üç Boyutlu Olarak Değerlendirilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkılışı ve Türk İnkılâbını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı Devletinin Parçalanmasına Ait Projeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemdeki Siyasi ve Askeri Faaliyetler, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti, Mondros Ateşkes Antlaşması, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması, Anadolu’nun İşgali Karşısında Memleketin Siyasi, Askeri, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Durumu, Anadolu’nun İşgali Karşısında Atatürk’ün Tepkileri, Milli Mücadelenin Hazırlığı ve Yürütülen Faaliyetler, TBMM’nin İstiklal Savaşı’nda Yönelimi.

30140144             Yabancı Dil-I (İngilizce) (2+1) 2,5:

Verb To (Present), Prepositions, Subject Pronouns, A/An, Plural Nouns, This/That- These/Those, There is/There Are, Have Got/ Has Got, Countable/UnCountable Nouns, Possessive Forms Of Nouns, Possessive Adjectives, Also, Too, Either, Possessive Pronouns , Many/Much, A Lot Of, A Few/A Little, Some/Any, How Many/How Much, Can Imperatives, The Simple Past Tense, (Be) Going To Have Tense, The Past Continuous Tense, Adjectives/Adverbs, Comparisons/ Superlatives, The Present Perfect Tense (For/Since/Never/Just/Already/Yet).

30140166             TOSD-I (Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

II. YARIYIL

30140220   TİCARİ MATEMATİK (2+0) 2:

Yüzde hesapları; Alış, maliyet, satış ve kar hesapları; Oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar; Karışım, bileşim ve alaşım problemleri; Faiz hesapları; İskonto.

 

30140221   BANKA İŞLETMECİLİĞİ (1+2) 2:

İşletmeciliğin genel tanımı, işletmecilikte sektörel analiz. Finans işletmeciliği, türk ticaret kanununda sermaye

işletmeleri ve özellikleri. Türk bankacılık işletme tarihi. Banka işletmeleri denetleme kurumları.

30140222   SİGORTACILIK MEVZUATI (1+2) 2:

Sigortacılık Mevzuatı, Sigorta sektörü hakkında genel bilgiler, Türk Sigorta sektörünün temel sorunları ve çözüm yolları, dünyada ve Türkiye’de sigortacılık sektörü.

30140223   İKTİSADA GİRİŞ - II (1+1) 1,5:

Milli gelir, gayri safi milli hasıla, milli hasıla,makro ekonomik denge,ihracat ve ithalat degesi, emek arzı ve talebi,enflasyon ve işsizlik, ulusal ve uluslar arası ekonomik  krizler.

30140224   ULUSLARARASI İKTİSAT (2+0) 2:

Uluslar arası ticaret imkanları ve uygulamaları ve uygulamadaki engeller, döviz piyasası ve ödemeler bilançosu, devalüasyon, ticari engeller ve hükümet uygulamaları

30140241             Temel Bilgisayar Bilimleri (2+2) 3:

Giriş ve tarihçesi.Bilgisayarın çalışma ilkeleri.Bilgisayar sistemi bileşenleri –yazılım donatım.Bilgisayar programlamanın temel ilkeleri.Argoritma kurma.Blgi türleri değişkenler. Sabitler.İşlemler.Çevrimler.Basic programlama ve C dilleri, yapısı ve programlama kavramları.Atama deyimi.Program kontrol deyimleri.Giriş/Çıkış deyimleri.Fonksiyonlar ve alt programlar. Alfa sayısal değişkenlerle yapılan işlemler.Qbasic derleyicisi veya yorumlayıcısı kullanımı ile ilgili komutlar.Temel DOS işlemleri.

30140231             Türk Dili ve Edebiyatı-II  (2+0) 2:

Cümlenin Unsurları, Cümle Tahlili ve Uygulamaları, Anlatım, Cümle Bozuklukları ve Düzeltilmesi, Kompozisyon Yazımda Kurallar, Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması, Düşünce Dünyası Eserlerinin İncelenmesi.

30140233             Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2+0) 2:

Milli Mücadele Ruhu, Mudanya Mütakeresinin Şartları ve Sonuçları, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Barış Antlaşması, Atatürk Felsefesine Genel Bakış, Atatürk Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri, Atatürk ve Milli Eğitim, Tarih ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Gençlik, Atatürk İlkeleri, Atatürk İnkılaplarına Genel Bakış Değerlendirmesi.

 30140245            Yabancı Dil-II (İngilizce) (2+1) 2,5:

Irregular Verbs, The Present Continuous Tense, Clothes, Why-Questions, Comporatives And Superlatives, Parts Of The Body, Going To, Phrasal Verbs, The Present Perfect Tense, The World, Will, First Condition, The Past Continuous Tense, Countables And Uncountables, Would; Second Conditional, Have To, Can; Past And Future, The Passive.

30140289             TOSD-II (Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II) (2+0) 2:

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

III. YARIYIL

30140320   BANKA HUKUKU (1+1) 1,5:

Kıymetli evraklar, banka kartları ve kredi kartları,tüketicinin korunması,ecrimsil takdiri-araştırma yöntemi, borçlar hukuku genel prensipleri, bankacılık ile ilgili mevzuatlar.

30140321   KAMBİYO VE DIŞ TİCARET (1+1) 1,5:

Uluslararası teslim şekilleri, uluslararası ticarette kullanılan belgeler, uluslararası ödeme şekilleri, uygulama ile ilgili olarak Milletlerarası Ticaret Odasının yayınlamış olduğu broşürler anlatılmaktadır. 1567 sayılı Türk Parası Koruma Kanununa dayanılarak çıkarılan 32 sayılı karar “ İthalat-İhracata, görünmeyen işlemler, sermaye hareketlerine” ilişkin olarak incelenmekte ve yapılan değişiklikler takip edilerek uygulamaları anlatılmaktadır. Böylelikle yasal dayanağı incelenerek ülkemiz kambiyo mevzuatı ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.

İthalat rejimi kararı, ithalat yönetmeliği çerçevesinde ve dönem içinde yayınlanan tebliğler doğrultusunda ithalat işlemleri ve uygulaması ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Her yıl yayınlanan ithalat rejimi yararına uygun olarak ithalat işlemlerinin geçekleştirilmesi için yapılacak işler anlatılır ve işlemlerin ithalat yapmadan önceki çalışmaları hakkında bilgiler verilmektedir. İhracatın temel özellikleri ve ihracat şekilleri, ihracat mevzuatı, yönetmelik, tebliğ ve genelgeler esas alınarak anlatılmaktadır. İhracat çeşitleri uygulama itibari ile ihracat işlemleri, gümrüklerden çıkış işlemleri anlatılmakta firmaların ihraç imkanları analiz edilmekte ve örnek uygulamalar yapılmaktadır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 01.01.1996’da başlatılan Gümrük Birliği dış ticareti destekleme politikalarına farklı ilkeler getirmiştir. Bu amaçla AB mevzuatına ve ülkemiz özelliklerine uygun hale getirilerek hazırlanan ihracatı teşvik mevzuatı ve uygulaması ihracata yönelik Devlet Yardımları, Dahilde İşleme Rejimi ve ayrıca Vergi Resim Haraç İstisnası ve KDV istisnası başlıkları konu edilmektedir

30140322   SERMAYE PİYASALARI (1+1) 1,5:

Tüketim tasarruf teorisi ve finansal sistem, sermaye piyasalarına giriş,borsa sistemleri ve emirler,  sermaye piyasası araçları, türkiyede sermaye piyasası, paranın zaman değeri ve faiz hesapları, risk ve getiri, hisse senedi ve tahvil değerleme,temel analizler,teknik analiz.

30140323   TÜRKİYE EKONOMİSİ (1+1) 1,5:

Türkiye Ekonomisinin Kısa Tarihçesi, Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi, Türkiye Ekonomisinde Uygulanan Mali Politikalar, Ekonomik Krizler, Güncel Ekonomik Sorunlar.

30140324   FİNANSAL YÖNETİM (1+1) 1,5:

Finansal yönetim, paranın zaman değeri,paranın zaman değeri-anuteler, finansal analiz ve kontrol, finansal analiz teknikleri, kara geçiş analizleri ve başa baş analizleri, finansal planlama, finansal planlama II, çalışma sermayesi yönetimi, nakit ve benzeri varlıklar yönetimi, alacakların yönetimi.

30140325   TÜRK VERGİ HUKUKU (1+1) 1,5:

Türk Vergi Sisteminin esasları verilerek, öncelikle Gelir Vergisi konusunda ayrıntılı Vergi Hukuku ve Vergi Usul Hukuku dahilinde temel bilgiler verildikten sonra Türk Vergi Sistemi anlatılmaktadır. Bunlardan sonra ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, gayrimenkul sermaye kazancı, menkul sermaye kazancı, serbest meslek kazancı ve sair kazanç ve iratlarda vergilerin hesaplanması uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Gelir Vergisi ile Türk Vergi Sistemi dersinin temellerini almış olan öğrencilere, gelir üzerinden alınan vergilerin bir diğeri olan Kurumlar Vergisi ve harcamalar üzerinden alınan vergilerin en önemlilerinden olan K.D.V. anlatılmaktadır. Kurumlar Vergisine ilişkin olarak konusu, mükellefleri, muafiyet ve istisnaları incelendikten sonra, matrahın tespiti, kurum kazancının beyanı, verginin tarhı ve ödenmesi işlemleri anlatılan konular arasındadır. KDV’ne ilişkin olarak ise genel açıklamalar yapılıp, verginin konusu, vergiye tabi işlemler, mükellefi,muafiyet ve istisnaları anlatılıp, vergilendirme şekilleri üzerinde durulmaktadır. Daha sonra beyanı tarhı ve ödenmesi konularına değinilmektedir.

30140326   MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI (1+1) 1,5:

Hisse senetleri piyasası, Varantlar, Tahviller, Hazine bonosu, Gelir Ortaklığı Senedi, Yatırım fonu katılma belgeleri, Borsa yatırım fonları, Banka bonoları, Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil, Vadeli işlem sözleşmeleri, Depo sertifikaları, Finansman bonoları.

30140327  İLETİŞİM  (2+2) 3 :

Sözlü iletişim kurmak, Yazılı iletişim kurmak, Sözsüz iletişim kurmak, Biçimsel (Formal) iletişim kurmak, Biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.

 

30140328   TİCARET HUKUKU (1+1) 1,5:

İşletmenin tabi olduğu ticarî mevzuatı tanıyabilme, ticarî hayatta karşılaşılabilecek sorunları ve çözüm yollarını, şirketlerin kuruluş ve yönetimi ile ilgili temel bilgileri, ticari senetleri, özelliklerini, türlerini ve ticari hayatta bu senetlerle ilgili karşılaşılabilecek sorunları kavrayabilme, işletmelerin yerine getirmesi gereken sorumlulukları ele alır, đış etmenlerin hukuki süreçleri, sorumlukları, hakları ve görevleri hakkında gerekli bilgiler verilir.

30140329 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ  (2+1) 2,5 :

İnternet ve internet tarayıcısı, Elektronik posta yöntemi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama.

30140336             Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma (2+0) 2:

Okuma ve konuşma becerilerini etkin bir biçimde kullanabilmek için branşla ilgili metinler okunup tartışılacak ve bu metinlerle ilgili konuşma aktiviteleri tasarlanıp sunulacak, öğrencilere göz gezdirerek bir metin okunması, gözle tarama yöntemiyle istenen bilgiye en kısa zamanda ulaşılması ya da metin içindeki sözcüklerin anlamlarının bulunması gibi belli başlı bazı okuma becerileri kazandırılacaktır.

IV. YARIYIL

30140420   PARA VE BANKA (1+2) 2:

Paranın Tanımı ve İşlevleri; Ticari Bankaların Kaydi Para Üretim Süreci , Para Arzının Belirleyicileri , Para Talebi , Faiz Oranları , Faiz Oranlarının Davranışları , Faiz Oranlarının Risk ve Vade Yapısı Para ve Maliye Politikalarının IS-LM Eğrileri Analizi

30140421   HALKLA İLİŞKİLER (1+1) 1,5:

Halkla İlişkiler Kavramı; Gelişimi; Pazarlama İletişim Aracı Olarak Halkla İlişkiler; Halkla İlişkiler ve Hedef Kitle Kavramı; Halkla İlişkilerin Davranışsal Boyutu; Halkla İlişkilerin Temel İlkeleri; Pazarlamada Halkla İlişkiler Arasındaki İlişki; Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Yönetimi: Faaliyetleri, Aşamaları; Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar ve Teknikleri; Sonuçların Değerlendirilmesi; Kriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler

30140422   İCRA VE İFLAS HUKUKU (1+1) 1,5:

İcra Hukuku , Genel Hükümler , İlamsız İcra , İlamlı İcra ,Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip , İhtiyati Haciz , İflas Hukuku , İflas Hukukuna Giriş , İflas Yoları , İflasın Hukuki Sonuçları , İflasın Tasfiyesi , İflasın Kapanması ve Kaldırılması , Basit Tasfiye , İflasın Kamu Hukuku Bakımından Neticeleri , İptal Davası , Konkordato ve Yeniden Yapılandırma

30140423   MALİ TABLOLAR ANALİZİ (1+2) 2:

Temel Kavramlar: İşletmelerde finansal durumun özetlenmesi, Finansal yapı analizinin önemi; Mali Analizde Kullanılan Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; Mali Tabloların Analiz Teknikleri: Karşılaştırmalı analiz tekniği, Yüzde yöntemi, Trend yöntemi; Oran Analizi: Oran analizinin sınırları; Fon Akış Analizleri: Fon akım tablosu, Net çalışma sermayesinde değişim tablosu, Nakit akım tablosu, Kar dağıtım tablosu, Öz sermaye değişim tablosu.

30140424   SİGORTACILIKTA VAKA ANALİZİ (1+1) 1,5:

Bu dersin amacı öğrencilere varlık ve borç yönetimi, stratejik planlama, istatistiksel araçların ve yönetim biliminin araçlarının kullanımı konusunda bilgi vermektir.

30140425   SİGORTACILIKTA HİZMET VE PAZARLAMA (1+1) 1,5:

Pazarlama tanım, Hedef piyasaların seçimi, Sigorta pazarlamasında acenteler tarafından izlenecek temel politikalar, Satış, Satıcıda bulunması gereken özellikler (Tutumlar, bilgiler)

30140426   ANALİZ YÖNTEMLERİ (1+1) 1,5:

Faiz kavramı, Paranın zaman değeri, Temel analiz, Teknik analiz, Hisse senetlerinde kullanılan grafikler, Trend-destek-direnç kavramları, Teknik analiz yöntemleri, Türkiye de teknik analiz.

30140427             MESLEK ETİĞİ  (1+1) 1,5 :

Meslek etiği kavramı, Mesleki etik ilkeler , Mesleğe bağlılık, İş hayatında etik ve etik dışı konular, İş hayatında etik ilkeler, Yönetimde etik ve etik dışı davranışlar, Ahlaki karar alma yapısı, İşyerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi, Etik olmayan davranışların önlenmesi, İşyerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, İşyerinde etik bir iklim oluşturulması, İşyerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma, İş ahlakına uygun koşulların işe ve iş yerine etkisi , İş ahlakına uygun koşulların çalışanlara etkisi, Mesleki açıdan bireysel tükenmişlik ve özgüvenin yitimi, Bireysel doyumsuzluk ve mutsuzluk, Örgütsel/mesleki bağların zayıflaması ve özbenliğin zarar görmesi, İş kalitesinin önemsenmemesi, Cinsel taciz, Yanlış bilgilendirme veya bilgiyi saklama, Özel hayata müdahale, Sosyal sorumluluğun tanımı , Sosyal sorumluluk türleri, Ekonomik boyut, Hukuki boyut, Ahlaki boyut, Gönüllülük boyutu, İşletmenin sosyal sorumluluk yönleri, İşletmenin müşterilerine karşı sorumluluğu , İşletmenin tedarikçilere karşı sorumluluğu , İşletmenin personeline karşı sorumluluğu, İşletmenin hissedarlara karşı sosyal sorumluluğu, İşletmenintopluma karşı sorumluluğu, İşletmenin doğal çevreye karşı sorumluluğu, İşletmenin çalışma hayatına yönelik sorumluluğu

30140428   BANKA MUHASEBESİ (1+2) 2:

Bankacılık Muhasebesinin özellikleri, Bankacılık Tekdüzen Hesap Planı, Bankalarda Otomasyon Hesapları ve işleyişi, Kaynak sağlam işlemleri,mevduatın kabulü,mevduat hesabının açılması,ve para yatırılması,Tasarruf mevduatı işlemleri,Ticari Mevduat işlemleri,Diğer mevduat işlemleri,Döviz altın olarak mevduat kabulü  

T.C Merkez bankası kredileri,senet reeskont ettirme,avans alma,Borçlanma senedi çıkarma, Kredi işlemleri,kredi açma,kredi sınırları,  Kredilerde alınacak faiz vergi ve fon,kredi verilmesinde ortak işlemler, Para nakil işlemleri,havale,senet tahsili,kupon tahsili ve ödemesi Serbest depo işlemleri,kiralık kasalar,istihbarat işlemleri v

Sigortacılık muhasebesi hakkında genel bilgiler, Sigorta işletmeleri Tekdüzen hesap planı Sigortacılık ile ilgili özel muhasebe işlemleri 

30140429   İSTATİSTİK (1+1) 1,5:

İstatistiğin tanımı, konusu, önemi ve temel kavramları, İstatistiksel düşünme alışkanlığı,İstatistik yöntemlerin tarihçesi, Farklı dönem ve toplumlarda İstatistik, İstatistik Bilimi ilkeleri ve yasaları ,Rasgelelik ve Büyük Sayılar Yasası, Değişken,ölçme ve ölçme düzeyleri ,Basit,oransal ve sıralı İstatistiksel veriler, Endeksler,

30140437             Mesleki Yabancı Dil-I (2+0) 2:

Okuma ve anlama yeteneğinin geliştirilmesi için mesleki konuları içeren okuma parçaları. İngilizce çeviri metotlarının kavranması ve çeşitli uygulamalar. İleri seviyede İngilizce dilbilgisi kalıplarını içeren konular. Yazma ve konuşma yeteneğinin geliştirilmesi için anlatılan okuma parçalarıyla ilgili tartışma ve yazma alıştırmaları.

TOSD-I Seçmeli Dersler Listesi

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  
30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  
30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  
30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  
30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  
30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

TOSD-II Seçmeli Dersler Listesi

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  
30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  
30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  
30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  
30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  
30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

30...01nn TOSD-I 2+0 2 3  

 

30…0166 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-I 2+0 2 3  

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar)

30…0177 Beden Eğitimi 2+0 2 3  

 

Beden eğitimi ve sporun, sportif terim ve kavramların açıklanması, Sporun fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik faydalarının açıklanması, Spor branşları, oyun türleri ve jimnastik hakkında bilgi, Beden eğitiminin insan sağlığı üzerindeki rolü, Beslenme ve sindirim sistemi, İnsan ve çevre sağlığının beden eğitimi açısından önemi, Beden eğitiminde görülen spor sakatlıkları ve ilk yardım uygulamaları, Jimnastik malzemelerinin tanımı ve kullanımı, Jimnastikle ilgili temel beceri kazandırma çalışmaları. Serbest ve ritmik jimnastik çalışmaları ve teknikleri, ritimli koşular, bedensel temizlik.

30…0152 Fotoğrafçılık 2+0 2 3  

 

Fotoğrafın önemi ve tarihçesi; fotoğraf makinesi; ışık; objektif çeşitleri; film ve fotoğraf kağıtlarının yapısı; fotoğrafta kompozisyon; karanlık oda; siyah beyaz baskı ve çekim uygulaması; film ve slide; fotoğrafların arşivlenmesi;hava fotoğrafları ve haritalar; sanat tarihinde fotoğraflar; arkeolojide fotoğraf; fotoğraf, sinema ve belgesel film konuları, fotoğrafçılıkta teknolojik gelişmeler.

30…0168 Reklamcılık Bilgisi 2+0 2 3  

 

Reklamcılığa Genel Bakış, Tarihsel Gelişimi, Ekonomik ve Sosyal ve Yasal Yönleri, Reklamcılık Kurumları ve Reklamcılıkta Ön Çalışmalar, Tüketicinin Demografik Psikolojik ve Sosyolojik Analizi, Reklam Planı, Reklam Mesajında Kullanılan İşaret, Sembol, Başlık, Slogan ve Markalar, Reklam Metni, Reklamda Görüntü, Logo ve Prodüksiyon, Medya Seçimi ve Seçimde Dikkst Edilmesi Gereken Hususlar, Reklam Bütçesi, Etkenler, Kapsamı ve Hazırlama Yöntemleri, Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi, Öncki ve Sonraki Ölçümler, Türkiye’de Reklamcılık Sorunları; TRT Reklamcılığı, Basın Reklamcılığı, Basın Radyo ve Televizyon Reklamlarının Analizi.

30…0171 İş ve Sosyal Güvenlik 2+0 2 3  

 

İş Hukuku Kavramı, Doğuşu, Hukuk Sistemindeki Yeri, İlkeleri ve Kaynakları, Türk İş Hukukunun Gelişimi ve Kanuni Çerçevesi, İş Kanununun Uygulama Alanı, İş İlişkisinin Kurulması, Ücretlere İlişkin Düzenleme, Asgari Ücret, İş Süreleri, Tatil ve İzin, Özel Korunan Gruplar Hakkında Düzenlemeler, İş İlişkisinin Feshi, Sona Ermesi ve Sonuçları, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, Sendikaların Doğuşu, Kanuni Çerçevesi, Kurulması, Yönetimi, Sona Ermesi, Sendika Üyeliği, Üyeliğin Kazanılması ve Sona Ermesi, Toplu İş Sözleşmesi, Grev, ve Lokavt Hukuku, Doğuşu, Çerçevesi, Tanımı, Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması, Uygulaması, Sona Ermesi, Toplu İş Uyuşmazlığı, Barışçı Çözüm Yolları, Grev ve Lokavtın Tanımı, Unsurları, Sona Ermesinin Sonuçları, Sosyal Güvenlik, Kurumları, Kapsamı, Finansman, Sosyal Sigorta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’da Genel Olarak Sigorta Kolları.

30…02nn TOSD-II 2+0 2 3  

 

30…0289 Uygarlık Tarihi ve Anadolu Uygarlığı-II 2+0 2 3  

 

Tarihi Çağlar, (Paleolitik Çağ, Katkolitik Çağ, Neolitik Çağ), Anadolu’daki İlk Yerleşim Merkezleri, Anadolu Uygarlıkları (Hitiler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Urartular, Grekler, Romalılar).

30…0270 Elektronik Ticaret (e-Ticaret) 2+0 2 3  
<7div>

 

Elektronik Ticaret Nedir? İnternetin Önemi, Ağ Üzerinde Parasal İşlemler, Güvenlik ve Elektronik Ticaret, Tüketici ve Toptan Pazarlar, Örnek Projeler, Elektronik Ticaret Stratejileri, Elektronik Ticaretin Geleceği.

30…0256 Müzik Kültürüne Giriş 2+0 2 3  

Bireyin toplumun gelişiminde bir kültür öğesi olarak müziğin rolü, müzik türlerini tanıma, Türkiye’de yaşayan müzik çeşitleri, çalgı müziği türleri ve ses müziği türleri.

30…0264 Yaşam Boyu Spor 2+0 2 3  

 

Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi. Yaşam boyu spor aktivitelerinin tanımı (jogging, yürüyüşler, yüzme, bisiklet) ve uygulaması.

30…0282 Sinema 2+0 2 3  

 

Sinema ve Televizyonun Tarihçesi, Ortaya Çıkış ve Temel Özellikleri, Kamera Çekimi ve Ses Kaydı Yapma Yöntemleri, Sinema ve Video Teknikleri, Sinema Yönetmenliği

Seçmeli Ders-I

30140327 İletişim 2+2 3 5
30140331 Kalite Yönetim Sistemleri 2+2 3 5

 

Seçmeli Ders-II

30140329 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+1 2,5 5
30140330 Kalite Güvencesi ve Standartları 2+1 2,5 5

Seçmeli Ders-III

30140427 Meslek Etiği 1+1 1,5 4
30140430 Çevre Koruma 1+1 1,5 4

 

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Bankacılık ve Sigortacılık ...